Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane na dotychczasowych zasadach będzie można zapewnić sobie tylko do końca 2013 roku. Na rok 2014 rząd zapowiedział częściową likwidację systemu zwrotu VAT za materiały budowlane. Co jest istotne, osoby, które przed 1 stycznia 2014 poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych będą miały 5 lat na uzyskanie zwrotu VAT.

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane od 1 stycznia 2014 r. obejmować będzie wyłącznie materiały nabyte przed tą datą. Nie będzie zatem możliwości występowania o zwrot VAT w stosunku do towarów kupionych po 31 grudnia 2013 r. Wyjątkiem będą jednak osoby do ukończenia 36 roku życia, w przypadku których przedłużone zostanie prawo do korzystania ze zwrotu VAT na kolejne lata.

Wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane do końca 2018 roku

Zgodnie z zaproponowanymi w projekcie ustawy przepisami osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 roku poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych podlegających zwrotowi podatku VAT będzie miała prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 roku o zwrot części tych wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą wg. harmonogramu wskazanego w projekcie:

  • wniosek od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2014 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
  • wniosek od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Projekt zakładał, że faktury za materiały wystawione po 1 stycznia 2014 roku nie będę uprawniały do uzyskania zwrotu VAT. Rząd pod wpływem krytyki dopisał do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych przepisy przewidujące możliwość uzyskania zwrotu VAT za materiały budowlane również jeśli chodzi o wydatki po roku 2013. Jednak zwroty nie będą dotyczyć wszystkich oraz nie wszystkich inwestycji.

Zgodnie z artykułem 20 projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, o zwrot wydatków poniesionych przez osobę fizyczną za zakup materiałów budowlanych po 1 stycznia 2014 roku można ubiegać się jeżeli spełnia się następujące warunki:

wydatki zostały poniesione w związku z:
a) budową domu jednorodzinnego albo
b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 100 m2;

4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

5. do dnia złożenia wniosku o zwrot ww. wydatków, osoba fizyczna nie była:
a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Więcej szczegółów: pit.pl